نمايشگاه بين المللي خودرو تهران 1393

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «سه چالش اصلی و موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند.»

نمايشگاه بين المللي خودرو تهران 1395

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «سه چالش اصلی و موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند و نرخ‌های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده‌اند.»
صفحه از 1 موارد در هر صفحه: