تسمه های تایم داخل موتور

تسمه تایمینگ قسمتی از موتور احتراق داخلی است که زمانبندی سوپاپ های موتور را تحت کنترل خود می گیرد.در موتور احتراق داخلی،تسمه تایم میل لنگ را به میل بادامک ها متصل میکند تا به نوبت باز و بسته شدن دریچه سوپاپ ها را کنترل نماید.

این نوع تسمه دارای دندانه های همگام است که سبب میشود،میل بادامک ها را همزمان با میل لنگ بچرخاند.


: محصولات این دسته